Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Τ