Ανακοίνωση Πρόσληψης Καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου