ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ