ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ