ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ