Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Αστικές Αναπλάσεις ΔΕ Αετού»