ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 66/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση-Επισκευή κλιματιστικών Δήμου Τριφυλίας” προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίηση της εργασίας “Συντήρηση-Επισκευή κλιματιστικών Δήμου Τριφυλίας”.
Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 3.923,70 € με το Φ.Π.Α. Προσφορές θα γίνονται δεκτές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή-προσφοράς καθώς και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στην υπ. αριθ. 66/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 17/10/2014.

TOP