ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ, προϋπολογισμού 2.460,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 20/10/2014.