ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας έχοντας υπ’ όψη :

1.Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980
2.Τις διατάξεις των Ν.3463/2006 και 3536/2007
3.την υπ. αρ. 70/2014 Μελέτη «Καθαρισμός Χειμάρρων , Ρεμάτων στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας» της Τεχνικής Υπηρεσίας .
4. την ενταγμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό 2014 με Κ.Α.: 20.7336.007
Ανακοινώνει την συλλογή προσφορών για τις εξής εργασίες :
12 ημερομίσθια ελαστικοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα
12 ημερομίσθια ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα
8 ημερομίσθια μηχανικό εκσκαφέα
7 ημερομίσθια ανατρεπόμενο φορτηγό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι θα περιέχουν:
Τιμολόγιο προσφοράς
Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος
Άδεια χειριστή
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Γραφείο Προγραμματισμού στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Αλεξόπουλο Α. στο Δημοτικό κατάστημα Κυπαρισσίας , Δ/νση : Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.2761360771 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Ημέρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 21/10/2014.