Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας

Ο Δήμος Τριφυλίας , προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την « Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας », ζητά από όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει κλειστή οικονομική προσφορά την Tετάρτη 29/10/2014 και ώρα 11.00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Δημαρχείου 2 , Κυπαρισσία , Τ.Κ. 24500 και προς το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2761360737 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητούνται αναφέρονται στη μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι η ανάθεση μετά από έρευνα στην αγορά.
Τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη του αναδόχου είναι :
1. Η οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο.
2. Η μη υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου κόστους για κάθε είδος όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη.
3. Η κάλυψη όλων των ποσοτήτων των ειδών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο της προσφοράς που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα της μελέτης που επισυνάπτεται.

Συνημμένα:
Download this file (012.pdf)Δείτε την Πρόσκληση[ ]212 kB

TOP