ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ο Δήμος Τριφυλίας , προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών», ζητά από όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει κλειστή οικονομική προσφορά έως και την Tρίτη 18/11/2014 και ώρα 11.00 π.μ. στo πρωτόκολλο του Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 , Κυπαρισσία , Τ.Κ. 24500 και προς το Τμήμα Προμηθειών.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2761360739 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Βασιλική Γεωργοπούλου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 720,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητούνται αναφέρονται στηΕνδεικτική τεχνική περιγραφή.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι η ανάθεση μετά από έρευνα στην αγορά.

Τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη του αναδόχου είναι :
1. Η οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο.
2. Η μη υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου κόστους για κάθε είδος όπως αυτά αναφέρονται στην ενδεικτική τεχνική περιγραφή
3. Η κάλυψη όλων των ποσοτήτων των ειδών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο της
προσφοράς που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα της ενδεικτικής τεχνικής περιγραφής που
επισυνάπτεται.

TOP