ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Τριφυλίας , προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων », ζητά από όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει κλειστή οικονομική προσφορά την 17.11.2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 , Κυπαρισσία , και προς το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2761360737 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.350,53 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα είδη, οι ποσότητες , οι εργασίες και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητούνται αναφέρονται στη μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι η ανάθεση μετά από έρευνα στην αγορά.
Τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη του αναδόχου είναι :
1. Η οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο.
2. Η μη υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου κόστους για κάθε είδος όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη.
3. Η κάλυψη όλων των ποσοτήτων των ειδών.
4. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο της προσφοράς που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα της μελέτης που επισυνάπτεται.

Συνημμένα:
Download this file (021.pdf)Δείτε την Πρόσκληση[ ]175 kB

TOP