ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS), προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης.
Ο φάκελος προσφοράς εκτός του εντύπου της προσφοράς να περιέχει:
1. Φορολογική ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών.

Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος (τηλ.2761360771) .-
Τελευταία μέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Νοεμβρίου 2014.