ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 8/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τίτλο “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κυπαρισσίας” προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίηση της εργασίας.
Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 1.000,00 € με το Φ.Π.Α. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και 27/11/2014.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή-προσφοράς καθώς και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στην υπ. αριθ. 8/2014 μελέτη του Δήμου . [Δείτε το έγγραφο]