ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας προμήθεια ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΟΡΝΟ), προϋπολογισμού 3.690,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27/11/2014.
Ο φάκελος προσφοράς εκτός του εντύπου της προσφοράς να περιέχει:
1. Φορολογική ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος

TOP