ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ

Ο Δήμος Τριφυλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ”, προϋπολογισμού 7.995,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 20/02/2015 και ώρα 14:00.
Αρμόδιος για την παραλαβή των προσφορών καθώς και της χορήγησης αντιγράφων της μελέτης, ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Αλέξανδρος Αλεξόπουλος