Ορθή Επανάληψη για Εκδήλωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για "Συντήρηση Κηποτεχνικών Μηχανημάτων"