Πρόσληψη καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 1/2/2018 έως 30/06/2018