Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση κηποτεχνικών μηχανημάτων