Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-08-2019