ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISΟ 9001:2015 ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2015 Δήμου Τριφυλίας

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, θεσπίζεται η Πολιτική Ποιότητας του Δήμου Τριφυλίας. Ο Δήμος, εκπροσωπούμενος από την Ανώτατη Διοίκηση, δεσμεύεται να τηρήσει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, που αφορά σε:

 • τεχνικά έργα,

 • προμήθειες,

 • υπηρεσίες και

 • έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα.

Απώτερο στόχο της Πολιτικής Ποιότητας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου για την επιτυχή εκπλήρωση του ρόλου του ως φορέα ανάπτυξης, διοίκησης και κοινωνικής πρόνοιας.

Δεσμεύσεις του Δήμου Τριφυλίας , στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας ,αποτελούν:

 • Η αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους

 • Η άρτια άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

 • Η διασφάλιση της διαχειριστικής του ικανότητας με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας

 • Η εφαρμογή των Εθνικών και Ευρωπαϊκών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που βρίσκονται σε ισχύ

 • Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, της τεχνογνωσίας, των υποδομών, του εξοπλισμού και των ευκαιριών χρηματοδότησης

 • Η ανελλιπής εφαρμογή και διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων αποτελούν:

 • Η παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υλοποιούμενων έργων μέσω κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών Δεικτών, σύμφωνα με προκαθορισμένους Στόχους

 • Ο σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού

 • Η διάθεση των απαραίτητων υλικών και άυλων πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 • Η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών, η υιοθέτηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όταν απαιτείται, καθώς και η τακτική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητάς τους

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, υποστηρίζεται πλήρως από τη Διοίκηση του Δήμου, η οποία δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωσή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

 

 

TOP