30η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

28η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2017

Συνημμένα:
Download this file (11, 14-06-2017.doc)11, 14-06-2017.doc[ ]61 kB

10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (10, 14-06-2017doc.doc)10, 14-06-2017doc.doc[ ]50 kB

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής

25η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017

Συνημμένα:
Download this file (9, 01-06-2017.doc)9, 01-06-2017.doc[ ]70 kB

24η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοίνωση Δήμου Τριφυλίας σχετικά με τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Θέμα: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, όπως προβούν έως την 31η Μαΐου στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β’/25-04-2012), το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και το άρθρο 10 του Κανονισμού Καθαριότητας (ΑΔΑ: ΩΩΑΗΩΗΕ-8Ε2) του Δήμου μας.

 

Κυπαρισσία, 15-05-2017

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 

 

 

 

Γεώργιος Τσακανίκας

 

23η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

21η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

TOP