Σύνδεση ακινήτου με δίκτυο ακαθάρτων

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης  της άδειας
  • Λογαριασμός ΕΥΔΑΠ (Σε περίπτωση που αγωγός ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, χρειάζεται και βεβαίωση εξόφλησης δικαιωμάτων αγωγού)
  • Πληρωμή δικαιωμάτων αγωγού και σύνδεσης, εαν ο αγωγός ανήκει στο Δήμο.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Τεχνική Υπηρεσία
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
  • Δημαρχείο 
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

  • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
  • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
    1. Εξουσιοδότηση
    2. Διαβατήριο
    3. Βιβλιάριο ασθενείας
    4. Δίπλωμα οδήγησης
    5. Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).

TOP